Kompromisné znenie návrhov nariadení EK

Predbežne uzavreté na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti dňa 24. 04. 2012 (počas DK PRES):

1. Programovanie

2. Ex ante kondicionality  

3. Riadenie a kontrola

4. Monitorovanie a hodnotenie

5. Oprávnenosť

6. Veľké projekty

 

Predbežne uzavreté na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti dňa 26. 06. 2012 (počas DK PRES):

1. Tematická koncentrácia

2. Finančné nástroje

3. Projekty generujúce príjmy a PPP

4. Výkonnostný rámec

 

Predbežne uzavreté na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti dňa 16. 10. 2012 (počas CY PRES):

1. Informovanosť a komunikácia, Technická pomoc

2. Prvky nariadenia o Európskej územnej spolupráci

3. Územný rozvoj

4. Finančné otázky, ktoré nie sú predmetom negociácií k BVFR (nemožnosť presunu zdrojov, doplnkovosť a modulácia mier spolufinancovania)

5. Špecifické odporúčania pre krajiny

6. Riadenie a kontrola

7. Ukazovatele

 

Predbežne uzavreté na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti dňa 20. 11. 2012 (počas CY PRES):

1. Finančné riadenie

2. Spoločný strategický rámec

 

Kompromisné znenie návrhov nariadení EK - slovenské verzie