Negociácie k príprave Partnerskej dohody SR a OP


 

Dňom 25. 1. 2013 sa začali úvodným stretnutím so zástupcami Európskej komisie neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020.

 

Jednotlivé ďalšie stretnutia sa budú týkať priorít financovania tak, ako ich Európska komisia identifikovala v „Pozičnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 - 2020“. V tejto fáze procesu vyjednávania so zástupcami Európskej komisie bude kľúčové obhájiť strategický prístup na realizovanie priorít financovania zvolený na národnej úrovni.

Zoznam stretnutí k jednotlivým prioritám financovania: 

Priorita financovania Gestor Dátum a miesto stretnutia, Program
Úvodné všeobecné stretnutie so zástupcami EK MZVEZ SR 25. január 2013, Brusel
Rast ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce MPSVR SR 20. február 2013, Bratislava
Moderná a profesionálna verejná správa MV SR 21. február 2013, Bratislava
Integrovaný regionálny operačný program MPRV SR 14. marec 2013, Bratislava
Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie MŠVV SR 21. marec 2013, Brusel
Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov MŽP SR 17. apríl 2013, Bratislava
Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest MDVRR SR

16. máj 2013, Bratislava

Dodatočné neformálne stretnutie so zástupcami EK k otvoreným otázkam na témy: administratívne usporiadanie, využitie technickej pomoci, všeobecné ex ante kondicionality a synergie medzi programami Európskej územnej spolupráce a hlavnými programami v termíne - 12. jún 2013, Bratislava.

 

1. návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 zaslaný Európskej komisii dňa 28. 6. 2013 (aktualizovaný 11. 7. 2013)

 

Dňa 13. 9. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo neformálne stretnutie zo zástupcami Európskej komisie k zaslaným neformálnym pripomienkam Európskej komisie k prvému návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020.

Zápis zo stretnutia môžete nájsť tu.

Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 22. 1. 2014  do 4. 2. 2014
Partnerská dohoda.zip

„Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 schválený uznesením vlády SR č. 65 dňa 12. 2. 2014

Finálna verzia Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 zaslaná Európskej komisii na schválenie dňa 12.6.2014 Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020.docx

 

Dňa 13. 5. 2014. sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zo zástupcami Európskej komisie k zaslaným

 

oficiálnym pripomienkam Európskej komisie Oficiálne pripomienky EK.rar k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020.

 

Zápis zo stretnutia môžete nájsť tu Zápis z rokovania s EK 13 5 2014.pdf.

 

 

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR.  Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou.
Prioritou SR je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy. 
Podrobnejšie informácie k schváleniu tohto strategického dokumentu odznejú na tlačovej konferencii predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády SR Ľubomíra Vážneho s eurokomisárom  EK pre regionálny rozvoj Johannesom Hahnom v utorok 24. júna 2014 o 11,30 h na Úrade vlády SR.

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020[1].docx

Partnership Agreement of the SR for the years 2014-2020_EN.docx

„ONLY THE SLOVAK VERSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT  IS AUTHENTIC“

 Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 - aktualizácia“..pdf