PO 2014 - 2020

 

Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehali už od roku 2007. Slovenská republika sa aktívne zapájala do týchto diskusií a rovnako plánuje naďalej pristupovať k celému procesu prípravy a schvaľovania politiky súdržnosti EÚ s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR aj vo fáze rokovaní o obsahu oficiálnych dokumentov tvoriacich politiku súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2013. Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2013 zverejnila Európska komisia 6. októbra 2011.

Jednotlivé nariadenia EK sú zverejnené na stránke:

Politika súdržnosti EÚ 2014 – 2020: legislatívne návrhy návrhy nariadení.zip

Kompromisné znenie návrhov nariadení EK

Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 – 2020

Delegované a implementačné akty pre Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 - 2020

Nariadenia pre Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 20. 12. 2013

„Usmernenie EK pre operačné programy na roky 2014 – 2020“..pdf

 

Podporné dokumenty:

Prezentácia Európskej komisie k návrhu politiky súdržnosti EÚ 2014 - 2020
Návrh predbežného stanoviska SR k Zelenej knihe o územnej súdržnosti
Spôsob uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR
Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti (1. 1. – 30. 6. 2012)
Návrh základných princípov (28. 11. 2012)
Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti (1. 7. – 31. 12. 2012)
Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti (1. 1. – 30. 6. 2013)

Informácia o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013

Spôsob uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach Slovenskej republiky – nové znenie.rtf

System riadenia ESIF_WEB_final.pdf