Trvalo udržateľný rozvoj

Vláda SR považuje trvalo udržateľný rozvoj za jeden zo základných pilierov vedomostnej spoločnosti, a preto bude podporovať jeho vyváženosť tak, že okrem ekonomického rastu budú zohľadnené aj sociálne a environmentálne dopady. Výzvou pre Slovensko je tak premietnuť princípy TUR do každodenného života, posudzovať všetky plánované i realizované aktivity prostredníctvom kritérií TUR a vyhodnocovať smerovanie k trvalej udržateľnosti pomocou súboru merateľných ukazovateľov TUR.

Cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi obnovenej Stratégie TUR EÚ.

Na politickej úrovni koordinačnú úlohu pri implementácii HP TUR plní podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju plní prostredníctvom Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj z funkcie jej predsedu. Koordinátorom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, Úrad vlády SR. V oblasti energetickej efektívnosti koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013“, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie. Tento dokument nájdete na stránkach Úradu vlády SR http://www.sepavs.gov.sk/.