Rovnosť príležitostí

Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých, v zmysle ktorých bude horizontálna priorita Rovnosť príležitostí podporovať potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie.

Cieľom horizontálnej priority je „Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“.

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie HP RP zodpovedá ministerka práce sociálnych, vecí a rodiny SR, ktorá v zmysle schváleného NSRR plní koordinačnú úlohu vo vzťahu k HP RP. Výkonným koordinačným útvarom, ktorý zabezpečuje procesy koordinácie implementácie HP RP, bol poverený Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Na tento účel sa v rámci Odboru RRRP zriaďuje Podporné stredisko k rovnosti príležitostí, ktoré tvorí tím koordinátorov/koordinátoriek. Ich úlohou bude úzko spolupracovať s kontaktnými bodmi/osobami na jednotlivých RO (tzv. focal points).

Bližšie informácie nájdete na stránkach MPSVR SR venovaných rovnosti príležitostí http://www.gender.gov.sk.