Konferencia: „Možnosť čerpania prostriedkov z OP Bratislavský kraj“

Začiatok akcie: 13. 1. 2008 - 00:00:00

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje konferenciu pod názvom:

„ Možnosti čerpania prostriedkov z Operačného programu Bratislavský kraj“.

Hlavné motto konferencie: „Sústrediť na jednom mieste všetky subjekty, ktoré budú zainteresované
do implementácie Operačného programu Bratislavský kraj a priblížiť tak odbornej i laickej verejnosti možnosti, ktoré ponúka Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013.“

Účastníci konferencie získajú základné informácie o Operačnom programe Bratislavský kraj
a podmienkach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej pilotnej výzvy pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna
a mestská hromadná doprava.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Termín a miesto konania: 25. apríla 2008 o 09.00 hod., Hotel Devín, Bratislava.

PODMIENKY ÚČASTI:

Vašu účasť na konferencii prosíme potvrdiť zaslaním kompletne vyplnenej záväznej prihlášky
v termíne najneskôr do 22. apríla 2008 na e-mailovú adresu:


jana.mitasova@build.gov.sk

Program konferencie a záväzná prihláška.

Na základe záväznej prihlášky bude prvým 150 prihláseným záujemcom zaslaná pozvánka
v elektronickej podobe, ktorá bude slúžiť ako vstupenka na konferenciu. Z dôvodu limitovanej kapacity neručíme, že všetkým prihláseným záujemcom bude zaslané potvrdenie účasti.

Tešíme sa na Vašu účasť a možnosť prezentovať Vám zaujímavé informácie spojené s využívaním prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu zlepšenia úrovne života v Bratislavskom kraji.

„Konferencia je spolufinancovaná Európskou úniou/ERDF.“