Aktuality

29. 5. 2015

Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

  • Operačný program: Technická pomoc
  • Sekcia: Tlačové správy
Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015.“ Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 1. februára do 31. mája 2015.
4. 5. 2015

Implementácia projektov Operačného programu Životné prostredie prechádza k 1. máju 2015 na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia

  • Operačný program: Životné prostredie
Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich s informovaním a publicitou v rámci prioritných osí 1 až 5 a 7 Operačného programu Životné prostredie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP). K presunu činností dochádza s účinnosťou od 1. mája 2015 na základe „Dodatku č. 2 k splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu“ (ďalej ako „Splnomocnenie“). V nadväznosti na udelené Splnomocnenie pre SAŽP si Vás dovoľujeme požiadať s účinnosťou od 1. mája 2015 smerovať všetku komunikáciu týkajúcu sa implementácie projektov (vrátane komunikácie týkajúcej sa uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmlúv o zriadení záložného práva a ďalších právnych dokumentov súvisiacich s implementáciou projektov, podávania monitorovacích správ, podávania žiadostí o platbu, podávania žiadostí o zmenu, ďalších záležitostí týkajúcich sa realizácie projektov na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) výlučne na nižšie uvedenú adresu SAŽP: Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia fondov EÚ Karloveská 2 842 04 Bratislava Nové emailové a telefonické kontakty príslušných projektových manažérov SAŽP budú zverejnené na webovej stránke SAŽP (http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=88). Link na Dodatok č. 2 k splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1840378&l=sk Link na webové sídlo Slovenskej agentúry životného prostredia: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2282

Aktuálne výzvy