Aktuality

21. 7. 2014

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

V zmysle komunikačnej aktivity č. 3 Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, verzia 2.0 , účinného od 28. januára 2014, si Vás dovoľujeme informovať o včerajšom vydaní Výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013
18. 7. 2014

18 Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-PO3-14-3. Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

Aktuálne výzvy

24. 6. 2014

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
27. 12. 2013

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operačný program: Životné prostredie
17. 12. 2013

Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity

Operačný program: Regionálny operačný program
2. 12. 2013

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný program: Životné prostredie