VI. riadne zasadnutie NMV pre NSRR 2007 - 2013

Začiatok akcie: 15. 2. 2013 - 09:00:00
Koniec akcie: 15. 2. 2013 - 17:00:00

Dňa 15. februára 2013 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave konalo VI. riadne zasadnutie Národného monitorovacie výboru pre Národný strategický referenčný rámec. V období od konania predchádzajúceho zasadnutia výboru v roku 2012 bola zabezpečená kontinuita implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu prostredníctvom operačných programov NSRR a tiež kontinuita plnenia úloh vyplývajúca z legislatívy Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a vykonávacích predpisov.

Predmetom VI. zasadnutia NMV pre NSRR bolo schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní Národného strategického referenčného rámca za rok 2011, informácia o administratívnych kapacitách orgánov zapojených do implementácie, certifikácie a vládneho auditu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, informácia o stave implementácie NSRR za rok 2012 z hľadiska čerpania a kontrahovania finančných prostriedkov, vyhlasovania výziev a iných aspektov.

V rámci VI. zasadnutia NMV pre NSRR bol členom na schválenie predložený aj materiál „Plán hodnotení Národného strategického referenčného rámca na rok 2013“. Daný materiál obsahuje plán hodnotení samotného NSRR a sumarizovaný plán hodnotení za jednotlivé operačné programy a horizontálne priority. Cieľom plánovaných hodnotení je zhodnotiť plnenie stanovených cieľov NSRR, operačných programov a horizontálnych priorít, čím sa prispeje aj k efektívnejšej implementácií, ako aj napomôže sa k správnemu nastaveniu budúceho programového obdobia.

Zároveň boli členom výboru podané bližšie informácie k stavu prípravy programového obdobia 2014 – 2020.

Schválené dokumenty a materiály súvisiace s VI. zasadnutím NMV pre NSRR sú súčasťou tohto zverejneného dokumentu:

Prezentácie zo zasadnutie NMV pre NSRR
Zápisnica zo zasadnutia NMV pre NSRR
Prezenčná listina
Uznesenie zo 6. zasadnutia NMV pre NSRR
Výročná správa o vykonávaní NSRR za rok 2011
Plán hodnotení NSRR na rok 2013