2. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre NSRR

Začiatok akcie: 4. 12. 2008 - 10:00:00
Koniec akcie: 4. 12. 2008 - 12:45:00

04. 12. 2008 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec, ktorý bol zriadený s cieľom monitorovania implementácie Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 – 2013. Hlavnou úlohou výboru je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie realizácie Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 – 2013 a kontrola  kvality a účinnosti vykonávania činností spojených s poskytovaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva.

2. zasadnutie NMV bolo zamerané na 3 tematické časti a to na výročnú správu o vykonávaní Národného stretegického referenčného rámca za obdobie január - december 2007, súčasný stav implementácie štrukturálnych fondov a na tretiu časť pozostávajúcu z regionálneho rozdelenia v jednotlivých OP a Lisabonských priorít.

Rokovací poriadok NMV          Štatút NMV          Prezentácie

Zápisnica                               Uznesenie           Prezenčná listina.pdf