Limity celkových opravnených výdavkov na projekt

V Programovom manuáli ROP 2007-2013 v prioritnej osi c. 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnopravnej ochrany a sociálnej kurately“, opatrenie c. 2.1 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnopravnej ochrany a sociálnej kurately“ , v odseku 3.2.1.4 Oprávnené a neoprávnené výdavky sa uvádzajú limity celkových oprávnených výdavkov na projekt min. vo výške 8 000 000 Sk, max. vo výške 100 000 000 Sk. Zaujímalo by ma, či sú tieto sumy uvádzané s DPH alebo bez DPH.

Ide o konečný limit na oprávnené výdavky bez ohľadu na to, či rozpočet žiadosti o NFP bude vrátane DPH alebo bez DPH.