Môžu byť v rámci Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, žiadateľmi obce s menej ako 5000 obyvateľmi?

Podľa programového manuálu Regionálneho operačného programu sú na realizáciu projektov týkajúcich sa budovania nových zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately oprávnené výlučne póly rastu s počtom obyvateľov nad 5 000.