Aký je strategický cieľ SR a strategické priority a ciele SR v oblasti regionálnej politiky v programovom období 2007-2013

Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR, definovaný ako: "Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja" je stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa bude SR snažiť splniť prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 - 2013.

Strategickými prioritami programového obdobia 2007 - 2013 sú: Infraštruktúra a regionálna dostupnosť (s cieľom zvýšenia hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb), Vedomostná ekonomika (s cieľom rozvoja zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb) a Ľudské zdroje (s cieľom zvýšenia zamestnanosti, rastu kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenia sociálnej inklúzie rizikových skupín).