Obec chce postavit novú rómsku osadu / rómov z celej obce pozbierať na toto nové miesto/ je možné na takúto aktivitu žiadat fin. prostriedky z fondov?

Uvedeny zamer nie je mozne podporovat zo strukturalnych fondov EU v zmysle nariadeni ES 1083/2006, 1080/2006 a 1828/2006. Z hladiska opravnenosti nie je mozne podporovat budovanie infrastruktury byvania ale je mozne podporovat existujucu infrastrukturu byvania, a to len v mestskych oblastiach, pricom tieto oblasti musia splnat presne kriteria dane prislusnym operacnym programom v nadvaznosti na nariadenie 1828/2006.

Z obsahoveho hladiska je predmetny projektovy zamer v rozpore s politikou EU, ktora je nie zamerana na prehlbovanie socialnej a inej exkluzie formou podpory segregovanych a separovanych romskych osidleni.