Dňa 28.4.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

  • Dátum: 28. 4. 2009
  • Operačný program Výskum a vývoj

Viac informácií o výzve nájdete tu: http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=125