Upozornenie k zmene priebehu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

  • Dátum: 1. 5. 2009
  • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva došlo k úprave časti procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predkladaných v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“). Uvedená zmena má dopad na informácie uvedené v príručkách pre žiadateľov, a síce kapitoly 5 – Proces schvaľovania ŽoNFP a kapitoly 6 – Zmluva o poskytnutí NFP.

Viac informácií nájdete o upozornení na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/upozornenie-k-zmene-priebehu-schvalovania-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-predkladanych-v-ramci-op-kahr-pre-vyzvy-s-kodom--kahr-22vs-0801--kahr-21sp-0801--kahr-31sp-0802-a-kahr-13sp-0801/129734s