Aktuality

Filter aktualít
1 2 3 4 > >>

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.03.2014

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na postupné ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
10. 4. 2014

POZVÁNKA na informačné dni k výzve OPŽP-PO1-14-1

„Riadiaci orgán pre OP ŽP si Vás dovoľuje pozvať na informačné dni pre potenciálnych žiadateľov v rámci OPŽP, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu pravdepodobnosti podania úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci zverejnenej výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1, zameranej na operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
10. 4. 2014

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1.
9. 4. 2014

Prvé číslo e-časopisu Sociálna spoločnosť.

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v marci 2014 vydala prvé číslo e-časopisu Sociálna spoločnosť.
7. 4. 2014
2. 4. 2014
1 2 3 4 > >>