Aktuality

Filter aktualít
1 2 3 4 > >>

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

V zmysle komunikačnej aktivity č. 3 Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, verzia 2.0 , účinného od 28. januára 2014, si Vás dovoľujeme informovať o včerajšom vydaní Výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013
21. 7. 2014

18 Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-PO3-14-3. Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA
18. 7. 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
7. 7. 2014

Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01).
3. 7. 2014
1 2 3 4 > >>