Slovník pojmov

Certifikačný orgán (Certifying Authority)

národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt poverený členským štátom na certifikovanie výkazov o výdavkoch a žiadosti o platbu predtým, ako sa zašlú Komisii. V prípade Slovenskej republiky je certifikačným orgánom Ministerstvo financií SR. Zodpovedá za koordináciu finančného riadenia pre všetky operačné programy v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.