Slovník pojmov

Centrálny koordinačný orgán NSRR (Central Coordination Authority NSRR)

stanovený na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť koordináciu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Zabezpečuje tak strategickú úroveň implementačného systému NSRR. Operačnú úroveň implementačného systému NSRR tvoria príslušné riadiace orgány jednotlivých operačných programov, resp. sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi (ak sú relevantné pre daný program). Centrálnym koordinačným orgánom NSRR je Úrad vlády SR.