Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013

Súčasné programové obdobie 2007 - 2013 je pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013 (NSRR). Tento strategický dokument bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a následne bol schválený vládou SR dňa 6. decembra 2006 a Európskou komisiou dňa 17. augusta 2007. Dokument môžete stiahnuť tu.

Viac z histórie NSRR...

Politika súdržnosti, čiže kohézna politika EÚ, sa bude v programovom období 2007 - 2013 realizovať prostredníctvom koncentrácie príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku teritoriálnu spoluprácu. V súlade s nariadeniami obsahuje NSRR SR len prvé dva ciele:

Cieľ Konvergencia

V cieli Konvergencia sa finančná podporu z fondov ERDF a ESF prioritne sústredí na regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa za tri posledné roky pred prijatím nových nariadení nedosiahol 75% priemeru krajín rozšírenej EÚ. V prípade Slovenska je to celé jeho územie s výnimkou Bratislavského kraja.

Pri financovaní z Kohézneho fondu cieľ Konvergencia pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok za tri posledné roky pred prijatím nariadení nedosiahol 90% priemeru krajín rozšírenej EÚ a ktoré majú konvergenčný program. Tieto kritériá Slovensko spĺňa celým svojím územím.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Na čerpanie podpory v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sú oprávnené oblasti, ktoré nespadajú do cieľa Konvergencia – čo v prípade Slovenska je Bratislavský kraj. Cieľ je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu Bratislavského kraja cestou predvídania hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, cestou podnikateľského ducha, ochrany životného prostredia a prevencie pred rizikami, podporou adaptability pracovníkov a podnikov a rozvojom trhov práce, orientovaných na sociálne začleňovanie.

Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 formulovaný v NSRR ako „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu približovania sa úrovni EÚ-15, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky.

Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR je stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa bude snažiť prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 – 2013 splniť:

 

Strategická priorita Cieľ strategickej priority
1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb
2. Vedomostná ekonomika Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
3. Ľudské zdroje Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín

Stratégia NSRR zároveň definuje horizontálne priority (HP), ktoré vplývajú na ciele NSRR v štyroch oblastiach. Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR. Nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty. Horizontálne priority budú podľa svojho charakteru uplatnené v relevantných operačných programoch nasledovne:

Horizontálna priorita Cieľ horizontálnej priority Uplatnenie horizontálnej priority
A. marginalizované rómske komunity Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok  komplexný prístup (integrácia projektov z viacerých OP)
B. rovnosť príležitostí Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie  princíp uplatňovaný pri každom projekte
C. trvalo udržateľný rozvoj Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu princíp na úrovni strategického cieľa NSRR
 D. informačná spoločnosť Rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti integrovaný prístup (interoperabilita informačných systémov verejnej správy a zavádzanie e-služieb v operačných programoch)

Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:

6 operačných programov pre cieľ Konvergencia, z toho:

- 4 operačné programy spolufinancované z ERDF, pokrývajúce celú SR okrem Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo);

- 2 operačné programy spolufinancované z ERDF a KF, pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja (OP Doprava a OP Životné prostredie);

3 operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť , t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja, z toho:

- 1 spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a

- 2 spolufinancované z ESF (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie);

Európska komisia prijala 4. augusta 2006 rozhodnutie stanovujúce zoznam oprávnených regiónov, ako aj ročný rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé členské štáty a na jednotlivé ciele kohéznej politiky. Pre Slovensko je stanovené nasledujúce záväzné rozdelenie celkových finančných prostriedkov na jednotlivé ciele kohéznej politiky EÚ:

Ciele kohéznej politiky EÚ

Fondy EÚ

Finančná alokácia pre Slovensko na daný cieľ kohéznej politiky EÚ v EUR (v bežných cenách)

 Konvergencie

ŠF + KF

11 120 951 487

ŠF

7 222 212 924

KF

3 898 738 563

Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť

ŠF

361 807 179

Európska územná spolupráca

ŠF

227 284 545

Spolu

ŠF + KF

11 710 043 211

 

Rozdelenie finančných prostriedkov na roky 2007 - 2013 na jednotlivé operačné programy sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Finančné alokácie 2007 – 2013 na operačné programy (ŠF a KF) v EUR v bežných cenách

NSRR

 Príspevok ES
(EUR, bežné ceny)

Operačný program

 Fond

Regionálny OP

 ERDF

1 554 503 927

OP Životné prostredie

 ERDF+KF

1 820 000 000

ERDF

250 756 935

 KF

1 569 243 065

OP Doprava

ERDF+KF

3 160 154 595

 ERDF

830 659 097

 KF

2 329 495 498

OP Informatizácia spoločnosti

 ERDF

843 595 405

OP Výskum a vývoj (vrátane presunu na VaV)

 ERDF

1 209 415 373

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 ERDF

968 250 000

OP Zdravotníctvo

 ERDF

250 000 000

OP Technická pomoc

 ERDF

97 601 421

OP Bratislavský kraj

 ERDF

95 207 607

  ESF

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

ESF

941 301 578

OP Vzdelávanie

ESF

542 728 760

Spolu všetky fondy NSRR 2007 - 2013

 11 482 758 666

Spolu ERDF

 6 099 989 765

Spolu KF

 3 898 738 563

Spolu ESF

 1 484 030 338

EAFRD (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)

 1 996 908 078

EFF (Európsky fond pre rybné hospodárstvo)

 12 898 749