Metodické pokyny CKO a Výklady CKO

Metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu pre Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013:  

MP č. 1 k vypracovaniu opisov systémov riadenia a kontroly programov

MP č. 2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu

MP č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007-2013, aktualizácia 2 - aktualizácia č. 72

MP č. 4 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 - aktualizácia č. 4

MP č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotenia OP

MP č. 6 Aktualizacia 6Metodického pokynu CKO č 6 k implementácii časti OP iniciatívou Jeremie resp iniciatívou Jessica.doc

MP č. 6  Aktualizácia č. 6 MP CKO č. 6

 

MP č. 7 k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov

MP č. 8 k povinnému zadávaniu údajov do ITMS

MP č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy - aktualizácia č. 6

MP č. 10 k revízii OP

MP č. 11  k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania – aktualizácia č. 6

MP č. 12 k postupom zmenového konania

MP č. 13 k overovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov

MP.č..14 k sledovaniu údajov o administratívnych kapacitách subjektov zapojených do implementácie, certifikácie a vládneho auditu ŠF a KF v PO 2007 -2013

MP č. 15 k postupu RO a OA pri spolupráci s UVO pri kontrole verejných obstarávaní

MP č. 16 MP CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007 – 2013.rar

MP č. 17 k postupu pri centrálnom dožadovaní údajov a informácií v rámci programového obdobia 2007 - 2013

 

 

Výklady Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013:

Metodický výklad CKO z 27. 08. 2010

Metodický výklad CKO z 02. 09. 2010

Metodický výklad CKO z 19. 01. 2011

Metodický výklad CKO z 11. 02. 2011

Metodický výklad CKO z 31. 05. 2011

Metodický výklad CKO z 31. 08. 2011

Metodický výklad CKO z 05. 06. 2012

Metodický výklad CKO z 19. 10. 2012

Metodický výklad CKO z 07. 01. 2013

Metodický výklad CKO z 05. 02. 2013

Metodický výklad CKO z 15. 07. 2014.pdf

Metodický výklad CKO z 28. 08. 2014

Metodický výklad CKO z 21.5.2015.pdf

Metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu na programové obdobie 2014 – 2020:

MP č. 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020

MP č. 2 MP_CKO_2_vykonnostny_ramec_atk1_final.pdf

Usmernenie CKO č. 1 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR..rar

MP č. 3 Metodický pokyn CKO č.3 k procesu určenia RO a CO“.

MP CKO 3.rar

 

Usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu na programové obdobie 2007 - 2013: 

Usmernenie CKO_SFC2007_v4_03.12.2018_SZ.zip

Archív:

SFC2007_v3_01.09.2017_final.zip

USM_SFC2007_v.5_31.10.2019.7z