Priame zadanie - národný projekt pre OP Výskum a vývoj, Opatrenie 3.1

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie: 3.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Platnosť výzvy: od 1. 12. 2008 do 2. 3. 2009
Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo priame zadanie - národný projekt:

OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2