Národný projekt: Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 22. 12. 2008 do 23. 3. 2009
Kód výzvy: OPIS-2008/1.1/03-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostedkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlásilo dňa 23.12.2008 výzvu na predkladanie projektov:

OPIS-2008/1.1/03-NP