Výzva OPZ 2015/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediskáVýzva OPZ 2015/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

Operačný program: Zdravotníctvo
Prioritná os: 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie: 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Platnosť výzvy: od 9. 2. 2015 do 11. 5. 2015
Kód výzvy: OPZ 2015/2.1/01

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 „Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám", opatrenia 2.1 „Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 9 427 121,64 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 2 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 11. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.