Aktuálne výzvy

 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci OP Národného strategického referenčného rámca na rok 2013

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

 Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014.

 Bližšie informácie sú zverejnené na:

http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s.

 

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

harmonogram vyziev NSRR_2015.xlsx

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015 v súvislosti so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a na základe úpravy finančnej alokácie na výzvu v rámci OP Zdravotníctvo.

harmonogram vyziev NSRR_2015_aktualizacia_3.xlsx

Filtračný formulár

Odpadové hospodárstvo

Operačný program: Životné prostredie
1. 2. 2010