Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania
Platnosť výzvy: od 4. 5. 2009 do 3. 7. 2009
Kód výzvy: OPV/K/RKZ/NP/2009-2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke priame zadanie - národný projekt pre Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov:

OPV/K/RKZ/NP/2009-2