Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Platnosť výzvy: od 22. 3. 2013 do 29. 11. 2013
Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnil dňa 22. marca 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, číslo:

OPZaSI-FSR-2013/2.1/01