Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania
Platnosť výzvy: od 10. 4. 2013 do 10. 6. 2013
Kód výzvy: OPV/K/NP/2013-7

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 10. apríla 2013 písomné vyzvanie pre národný projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove" v rámci prioritnej osi 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie č. 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, číslo:

OPV/K/NP/2013-7