Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 9. 4. 2013 do 8. 7. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/54-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 09. 04. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/54-NP