Národný projekt: Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 9. 4. 2013 do 8. 7. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/56-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 09. 04. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/56-NP