Regenerácia sídiel v rámci implementácie iniciatívy JESSICA

Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Platnosť výzvy: od 27. 3. 2013 do 27. 5. 2013
Kód výzvy: OPBK-2013-JESSICA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Bratislavský kraj dňa 27. 03. 2013 zverejnilo písomné vyzvanie k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie iniciatívy JESSICA. Za účelom implementácie iniciatívy JESSICA bude Štátny fond rozvoja bývania vykonávať činnosť nástroja finančného inžinierstva, ktorý prijíma finančné prostriedky z alokácie operačného programu Bratislavský kraj a je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme úverových produktov, ktoré budú určené na zatepľovanie bytových domov.

OPBK-2013-JESSICA