Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1. Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov
Opatrenie: 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Platnosť výzvy: od 22. 3. 2013 do 9. 7. 2013
Kód výzvy: DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP

Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásila dňa 22. 03. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, číslo:

DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP