Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1. Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Platnosť výzvy: od 18. 3. 2013 do 17. 6. 2013
Kód výzvy: OPVaV-2013/5.1/05-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1. Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, číslo:

OPVaV-2013/5.1/05-SORO