Podpora kvality vysokých škôl

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Platnosť výzvy: od 18. 3. 2013 do 20. 5. 2013
Kód výzvy: OPV-2013/1.2/07-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, číslo:

OPV-2013/1.2/07-SORO