Národný projekt: "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Platnosť výzvy: od 28. 2. 2013 do 30. 4. 2013
Kód výzvy: OPV/K/NP/2013-5

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 28. 02. 2013 písomné vyzvanie pre národný projekt "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" v rámci prioritnej osi 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, číslo:

OPV/K/NP/2013-5