Ochrana ovzdušia

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1. Ochrana ovzdušia
Platnosť výzvy: od 25. 2. 2013 do 27. 5. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 25. 02. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia, číslo:

OPŽP-PO3-13-2