Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
Platnosť výzvy: od 22. 2. 2013 do 24. 5. 2013
Kód výzvy: KaHR-111DM-1301

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 22. februára 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, číslo:

KaHR-111DM-1301