Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov
Platnosť výzvy: od 31. 1. 2013 do 6. 5. 2013
Kód výzvy: ROP-5.1-2013/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 31. 01. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, číslo:

ROP-5.1-2013/01