Regenerácia sídel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1. Regenerácia sídiel
Platnosť výzvy: od 31. 1. 2013 do 30. 9. 2013
Kód výzvy: ROP-4.1c -2013/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 31. 01. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, číslo:

ROP-4.1c -2013/01