Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Platnosť výzvy: od 15. 2. 2013 do 17. 5. 2013
Kód výzvy: ROP-4.2-2013/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 15. 02. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Regenerácia sídiel, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb, číslo:

ROP-4.2-2013/01