Moderné gymnázia v Bratislavskom kraji

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie: 4.1. Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
Platnosť výzvy: od 31. 1. 2013 do 15. 4. 2013
Kód výzvy: OPV-2013/4.1/05-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie vyhlásila dňa 31. 01. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1. Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj, číslo:

OPV-2013/4.1/05-SORO