Výzva OPVaV-2015/3.1/01-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie: 3.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Platnosť výzvy: od 20. 3. 2015 do 17. 6. 2015
Kód výzvy: Výzva OPVaV-2015/3.1/01-SORO

Dňa 20. 03. 2015 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, s názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“, kód OPVaV-2015/3.1/01-SORO.

 

Oprávnení žiadatelia:

·         verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO)

·         súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie), ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2014, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2014 uvedený v predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle: podpora/realizácia výskumu alebo výskumu a vývoja, podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude v súlade s týmito kľúčovými výrazmi.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  17. 06. 2015

Dátum ukončenia výzvy: 17. 06. 2015

Všetky informácie nájdete na webovom sídle ASFEU: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/