Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1. Regenerácia sídiel
Platnosť výzvy: od 17. 12. 2013 do 17. 4. 2014
Kód výzvy: ROP-4.1b-2013/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 17. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, číslo:

ROP-4.1b-2013/01