Národný projekt: Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie: 4.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Platnosť výzvy: od 9. 12. 2013 do 10. 3. 2014
Kód výzvy: OPVaV/RKZ/NP/2013-2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásilo dňa 9. decembra 2013 písomné vyzvanie pre národný projekt „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa" v rámci Prioritnej osi 4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, Opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, číslo:

OPVaV/RKZ/NP/2013-2