Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Platnosť výzvy: od 29. 11. 2013 do 10. 3. 2014
Kód výzvy: ROP-2.1b-2013/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29. 11. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, číslo:

ROP-2.1b-2013/01