Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.1. Regenerácia sídiel
Platnosť výzvy: od 29. 11. 2013 do 14. 3. 2014
Kód výzvy: ROP-4.1d-2013/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29. 11. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, číslo:

ROP-4.1d-2013/01