Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1. Ochrana ovzdušia
Platnosť výzvy: od 2. 12. 2013 do 3. 3. 2014
Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 2. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia, číslo:

OPŽP-PO3-13-4