Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie: 1.3. Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
Platnosť výzvy: od 30. 9. 2013 do 31. 12. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO1-13-2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 30. septembra 2013 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, číslo:

OPŽP-PO1-13-2