Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Operačný program: Zdravotníctvo
Prioritná os: 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie: 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Platnosť výzvy: od 23. 9. 2013 do 10. 1. 2014
Kód výzvy: OPZ 2013/2.1/01

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo dňa 23. septembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, číslo:

OPZ 2013/2.1/01