Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania
Platnosť výzvy: od 27. 8. 2013 do 28. 10. 2013
Kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie vyhlásilo dňa 27. augusta 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, číslo:

OPV-2013/2.1/04-SORO