Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 19. 8. 2013 do 20. 11. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/70-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 19. 08. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/70-NP